Τα επιστημονικά αποτελέσματα, οι δημοσιεύσεις και οι τελευταίες ενημερώσεις θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτηθεί μετά την αρχική υλοποίηση.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Υπάρχον Υλικό

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Towards an accessible e-training platform for the ageing well of people with Cerebral Palsy and their caregivers: the case of CP-Ageing project: Identifying the Needs for the Accessibility of Adults with Cerebral Palsy (ACP) and their Supports to online training materials, including Assistive Technologies (ATs) to Enhance their ageing well.

Theodosia V. Livanidou, Antonis S. Billis, Evangelos T. Stamkopoulos, Gertrudis F. Romero, Sandra M. Molina, and Panagiotis D. Bamidis. 2021. In The 14th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 185–191. DOI: https://doi.org/10.1145/3453892.3453907