Τι είναι το πρόγραμμα CP-AGEING;

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια κινητική διαταραχή που συνοδεύεται από αισθητηριακές, επικοινωνιακές, συμπεριφορικές, γνωστικές και αντιληπτικές διαταραχές, επηρεάζοντας την κίνηση και τη στάση του σώματος σε 2,5 ανά 1.000 γεννήσεις στην ΕΕ (≈1.000.000 άτομα). Οι ιατρικές εξελίξεις έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης των επιπτώσεων της γήρανσης τους.

Μεταξύ περίπου 20 με 40 ετών, οι περισσότεροι ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση παρουσιάζουν κάποιας μορφής πρόωρη γήρανση. Εκδηλώνουν υψηλότερο ποσοστό χρόνιων καταστάσεων υγείας και μείωση της δύναμης και του λειτουργικού αποθέματος, επιδείνωση της σωματικής δραστηριότητας, αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και μυοσκελετικών επιπλοκών, αλλαγές στην ικανότητα κατάποσης, προβλήματα υγείας των δοντιών, ανεπιθύμητες ενέργειες που οφείλονται σε φάρμακα ή χειρουργικές επεμβάσεις και δυσκολία στο περπάτημα ή δύσκαμπτους μύες (το 25% των ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση θα χάσουν την ικανότητα τους να περπατούν).

Το πρόγραμμα CPAGΕING υλοποιείται με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων (συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες) των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και των υποστηρικτών τους, για την βελτίωση της καλής γήρανσής τους, μέσω ενός προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Cerebral Palsy pointing

  Το CP-AGEING έχει σχεδιαστεί για:

Cerebral Palsy persons with horse
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της γήρανσης, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ενηλίκων με την εγκεφαλική παράλυση.
  • Δημιουργία και μεταφορά οδηγιών και εργαλείων σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισηςτης φυσικής και νοητικής εξασθένησης και τη διατήρηση ή/και την ενίσχυση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και αναζήτησης υποστηρικτικών τεχνολογιών.
  • Προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών σε ιδρύματα/φορείς αλλά και στο σπίτι, προωθώντας την αυτο-φροντίδα και την αυτονομία.
  • Εστίαση στη γήρανση των υποστηρικτών/φροντιστών και το αντίκτυπό στην ίδια την υποστήριξη, στη διαδικασία πένθους ή σε νομικά και οικονομικά ζητήματα.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/φορέων, ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και υποστηρικτών

Συγκεκριμένοι στόχοι

  1. Ένας μεθοδολογικός οδηγός για τη βελτίωση της καλής γήρανσης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση θα σχεδιαστεί από κοινού με την άμεση συμμετοχή τελικών χρηστών (ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και υποστηρικτές τους), με στόχο την συμμετοχή τους από την αρχή στην ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
  2. Ένα Εκπαιδευτικό πακέτο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της φυσικής γήρανσης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.
  3. Ένα Εκπαιδευτικό πακέτο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νοητικής εξασθένησης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.
  4. Ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο για τη διατήρηση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση κατά τη διαδικασία γήρανσης.
  5. Μία προσβάσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (etraining platform) που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, serious games, εργαλεία για την ενίσχυση της εμπειρίας ηλεκτρονικής μάθησης κ.λ.π.
  6. Πιλοτικές δράσεις αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Πακέτων και της προσβάσιμης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση θα πραγματοποιηθούν στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία ​​και την Ελλάδα.
  7. Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν στις τέσσερις χώρες των εταίρων, για την παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους κύριους εθνικούς ενδιαφερόμενους.
Person with Cerebral Palsy using the computer

Το CP-AGEING θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ...

  • Με άμεση συμμετοχή ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση ως εκπαιδευόμενων, προσαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στις μαθησιακές τους ανάγκες.
  • Με εστίαση σε ζητήματα με μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη βελτίωση της καλής γήρανσης των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής και νοητικής γήρανσης και της διατήρησης ή/και ενίσχυσης της αυτονομίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
  • Με αναφορά σε χρήσιμες υποστηρικτικές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την καλή γήρανση των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.
  • Με προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών σε ιδρύματα/φορείς αλλά και στο σπίτι, για την προώθηση της αυτο-φροντίδας και της αυτονομίας.
  • Βασισμένο σε πρακτικές και βιωματικές προσεγγίσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις που παίρνουν από το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου με εγκεφαλική παράλυση.
  • Με ενσωμάτωση των υποστηρικτικών των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (συγγενείς και επαγγελματίες) στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  • Με κατανόηση των συγκεκριμένων πολιτισμικών συνήθειες και τον τρόπο ζωής των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.