Το πρόγραμμα CP-AGEING υλοποιείται με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων (συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες)
των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και των υποστηρικτών τους, για την βελτίωση της καλής γήρανσής τους, μέσω ενός προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Cerebral Palsy cooking

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ

Online helping hand

Στόχοι CP-AGEING 

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της γήρανσης, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ενηλίκων με την εγκεφαλική παράλυση.

  • Δημιουργία και μεταφορά οδηγιών και εργαλείων σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισηςτης φυσικής και νοητικής εξασθένησης και τη διατήρηση ή/και την ενίσχυση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και αναζήτησης υποστηρικτικών τεχνολογιών.

  • Προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών σε ιδρύματα/φορείς αλλά και στο σπίτι, προωθώντας την αυτο-φροντίδα και την αυτονομία.

  • Εστίαση στη γήρανση των υποστηρικτών/φροντιστών και το αντίκτυπό στην ίδια την υποστήριξη, στη διαδικασία πένθους ή σε νομικά και οικονομικά ζητήματα.

  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/φορέων, ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και υποστηρικτών

Ποιος θα επωφεληθεί

ü  Ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και οι φροντιστές τους

ü  Επαγγελματίες που εργάζονται στην φροντίδα των ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση

Tablet portraying healthy individual